فارکس فکتوری در افغانستان

انواع اختیار معامله کدامند؟

قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا

به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و به‌طور خاص قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می‌تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می‌توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می‌باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده‌های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال‌های 95-92 می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد انواع اختیار معامله کدامند؟ که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان‌تر می‌باشد. علاوه بر روش مونت‌کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه‌سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه‌سازی مونت‌کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

  • اختیار معامله آسیایی
  • شبیه‌سازی مونت‌کارلو
  • متغیر کنترلی
  • متغیر متضاد
  • کنجاله سویا

موضوعات

  • بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی

مراجع

Abdollahi Ezzatabadi, M. And Najafi, Bhd (1382). Investigating the Possibility of Using Futures Markets and Optional Dealing to Reducing Price fluctuations in Agricultural Products in Iran: A Case Study of Pistachio Product. Agricultural Economics and Development, 11 (41 and 42), 25-1.

Boyle, Ph & Potapchik, A. (2008) Price and sensitivities of Asian options: A survey. In surance: Mathematics and Economics, 42, 189-211.

Carr, P. & Madan, D. (1999) Option Valuation Using The Fast Fourier Transform. Journal of Computational Finance, 2(40), 61-73.

Chung, S.F., and Wong, H.Y. (2014) Analytical pricing of discrete arithmetic Asian options with mean reversion and jump. Journal of Banking & Finance, Accepted انواع اختیار معامله کدامند؟ Manuscript.

Fusai, G., Marena, M. and Roncorono, A. (2008) Analytical pricing of discretely monitored Asian-style options: Theory and application to commodity markets. Journal of Banking & Finance, 32, 2033-2045.

Jaakko, R., Samu, K., Markus, K. and Tuomas, R. (2014) The pricing of Asian commodity options. Aalto University School of Science, Seminar on Case Studies in Operations Research, Mat-2.4177.

Kemna, A., & Vorst, A. (1990) A pricing method for options based on average asset values. Journal of Banking and Finance, 14, 113–130.

Kimiagari, AS And Afarideh Sani, O. (2008) A Collaborative Method for Disclosure Pricing Based on Two Black-Scholes and انواع اختیار معامله کدامند؟ Double Tree Models (A Case Study of the Stock Market of Iran). International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Iran University of Science and Technology, 19 (4), 127-119.

Levy, E. (1992) Pricing European average rate currency options. Journal of International Money and Finance, 11, 474–491.

Nebavi Cheshmi, SA And Qasemi Chali, c. (1393) Application of Binomial Tree in Calculating Risk Sensitivity Parameters and Discount Price on Stock Exchanges. Management Quarterly. 11th year (34), 101119.

Soleimani Sarvestani, انواع اختیار معامله کدامند؟ h. And Ebrahimi, SA (1391), Binomial انواع اختیار معامله کدامند؟ Tree Method for Asian Options in the Jump Model, Third Conference on Financial Mathematics and Applications, Semnan, Semnan University.

Turnbull, S. & Wakeman, L. (1991) A quick algorithm for pricing European average options. Journal of انواع اختیار معامله کدامند؟ Financial and Quantitative Analysis, 26, 377–389.

Yahisada, m And Hassannejad, M. (2005) Feasibility Study on Trading Option in Iranian Capital Market. Message from management. (17 and 18), 107-85.

Zhanh, H. (2009) Pricing Asian Options using Monte Carlo Methods. Project Report, Uppsala University.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا